Atheism is a non-prophet organisation.

Atheism is a non-prophet organisation.

(unknown)

humour, quote

atheism religion prophet

English

Webmention logo